Sunday, May 13, 2018

You and your nature.khaleelshamras

You and your
nature are one.
So care the nature
as you care yourself.
Nature supply oxygen
and you make it as your life fuel.
So you both are one.

പഠനം.

ഒരു ഡിഗ്രിയിൽ ഒതുക്കാനുള്ളതല്ല പഠനം . ഗ്രീൻ ലഭിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും മരണം വരെ തുടരാനുള്ളതാണ് പഠനം.