മനുഷ്യ മനസ്സുകൾക്കിടയിലെ ദൂരം.myvdiary.khaleelshamras

നക്ഷത്രങ്ങൾ
തമ്മിലുള്ള
അകലത്തേക്കാൾ
ദൂരം രണ്ട്
മനുഷ്യ മനസ്സുകൾ
തമ്മിലുണ്ട്.
ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടാത്ത
അത്രത്തോളം ദൂരം.
ഇത്ര അകൽച്ച
ഉണ്ടായിട്ടും
പലപ്പോഴും
മറ്റു മനുഷ്യരുടെ
പ്രതികരണങ്ങളുടെ
പേരിൽ നിന്റെ
സമാധാനത്തെ
നീ അടിയറവു വെക്കുന്നു.


Popular Posts