നീയെന്ന അൽഭുതം.my diary.khaleelshamras

ഈ പ്രപഞ്ചത്തേക്കാൾ
അൽഭുതകരമായത്
ബോധമുള്ള,
ജീവനുള്ള
ജീവിതവുമുള്ള
നീയാണ്.


Popular Posts