പുതുക്കപ്പെട്ട അറിവ്.my diary.khaleelshamras

പുതുക്കപ്പെടുന്ന
അറിവാണ്
നിന്റെ വളർച്ച.
പുതുക്കപ്പെടാത്ത
അറിവ്
തളർച്ചയോ
മുരടിപ്പോ ആണ്.


Popular Posts