മാതൃകകളും അറിവും.my diary.khaleelshamras

മാതൃകകളും
അറിവും
എപ്പോഴും
നിനക്ക് മുന്നിലുണ്ട് .
പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ
ഒരു സമ്മർദ്ദവും ഇല്ലാതെ
അവ എടുത്ത്
ഉപയോഗിക്കുക.


Popular Posts