മൊത്തത്തിലേക്ക് നോക്കാതെ.my diary.khaleelshamras

മൊത്തം സമൂഹത്തിലേക്ക് നോക്കാതെ
ഓരോ വ്യക്തിയിലേക്കും
ശ്രദ്ധിക്കുക.
മൊത്തം സമയത്തിലേക്ക്
നോക്കാതെ
വിലപ്പെട്ട ഈ ഒരു
നിമിഷത്തിലേക്ക്
ശ്രദ്ധിക്കുക.


Popular Posts