മതവും രാഷ്ട്രീയവും.my diary.khaleelshamras

മതവും രാഷ്ട്രീയവും
ഒന്നും
മനുഷ്യനിലെ
വൈകാരികതകളെ
വിളിച്ചുണർത്തി
മൃഗമായി
അധപ്പതിപ്പിക്കരുത്.
ന്നവയൊക്കെ
മനുഷ്യനിലെ
നന്മകളെ
വിളിച്ചുണർത്തിയ
മാതൃസ്നേഹം
ആവണം.


Popular Posts