തീരുമാനം.my diary.khaleelshamras

എടുത്ത് ചാട്ടമല്ല
തീരുമാനം.
അത് യുക്തമായും
ഒരു പാട്
സ്വയം സംസാരങ്ങളിലൂടെയും
എടുക്കേണ്ട
ഒന്നാണ്.


Popular Posts