മൂലധനം .my diary.khaleelshamras

ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള
മൂലധനം
നിന്റെ
ശാരീരികവും
മാനസികവുമായ
ആരോഗ്യമാണ്.


Popular Posts