മാലിന്യങ്ങൾ.dr khaleelshamras

നിന്നിലെ ഉന്നലെകളിലെ
വൈകാരിക മാലിന്യങ്ങൾ
നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള
ഇടമല്ല
ഈ ഒരു സമയം .
ഇത്
ഒരു ദുർഗന്ധവുമില്ലാത്ത
ഏറ്റവും
നല്ല നിമിഷമാണ്
ഈ സമയം.


Popular Posts