പഠനം പ്രണയമാണ്.my diary.khaleelshamras

പഠിക്കുക.
പഠിക്കാനുള്ള ത്വര
ലോകത്തോടുള്ള
പ്രണയമാണ്.
പ്രണയം വസന്തവുമാണ്.


Popular Posts