സമാധാനം.my diary.khaleelshamras

എല്ലാ
എതിർപ്പുകളിലും ,
പ്രതികൂല
സാഹചര്യത്തിലും
നഷ്ടപ്പെടാതെ
കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനുള്ള
അമൂല്യ നിധിയാണ്
സമാധാനം.


Popular Posts