വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങൾ.my diary.khaleelshamras

ഒരേ വിഷയത്തിൽ
നിന്നും
തികച്ചും
വ്യത്യസ്തങ്ങളായ
ഓരോരോ സ്വയം സംസാരങ്ങൾക്ക്
ഓരോ വ്യക്തിയും
തുടക്കം കുറിക്കുന്നു.
അത് അവരുടെ
മാനസികാവസ്ഥകളും
പ്രതികരണങ്ങളുമായി
പരിണമിക്കുന്നത്.


Popular Posts