മരണത്തിലേക്കുള്ള യാത്രികർ.my diary.khaleelshamras

എല്ലാവരും മരണത്തിലേക്കുള്ള യാത്രികരാണ്.
പക്ഷേ ആരോഗ്യകരമായ
ശരീരവും മനസ്സും
മരണം വരെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച്
യാത്ര ചെയ്യുക എന്നതാണ്
നിനക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്.


Popular Posts