അറിവ് ബോധത്തിന്റെ ഭക്ഷണം.my diary.khaleelshamras

അറിവാണ്
നിന്റെ ബോധത്തിന്റെ
ഭക്ഷണം.
പുതിയ പുതിയ
മേഖലകളിലേക്ക്
അറിവ് തേടി
യാത്ര ചെയ്യുക.


Popular Posts