സത്യം. My diary.khaleelshamras

മറ്റുള്ളവരുടെ
അഭിപ്രായങ്ങളിലല്ല
സത്യം.
അത് ഓരോ
വ്യക്തിയുടേയും
കാഴ്ചപ്പാടാണ്
സത്യം
സ്വയം കണ്ടെത്താനുള്ളതാണ്.


Popular Posts