ജീവിത ഭരണഘടന . My diary.khaleelshamras

നിന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്നും
സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിന്നും
താൽപര്യങ്ങളിൽ നിന്നും
മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്നും
നിന്റെ ജീവിത ഭരണഘടന
രൂപപ്പെടുത്തുക .


Popular Posts