ഓർമ്മകളിലേക്ക് ഒരു വിനോദയാത്ര.my diary.khaleelshamras

നല്ല ഓർമ്മകൾ സൃഷ്ടിക്കുക.
എന്നിട്ട് ഒരു വിനോദസഞ്ചാരിയായി
പലപ്പോഴായി
അങ്ങോട്ട് വിനോദ യാത്ര നടത്തുക .


Popular Posts