ഒരേ ജീവനും സമയവും.my diary.khaleelshamras

ഈ ഒരു
നിമിഷത്തിൽ
ജീവിക്കുന്ന
ഓരോ മനുഷ്യനും
ഒരേ ജീവനും
സമയവും
ആസ്വദിക്കുന്നു.
ഒരു വിവേചനവും
ഇല്ലാതെ.


Popular Posts