ജീവിത പാഠങ്ങൾ.my diary.khaleelshamras

നല്ലതും ചീത്തയുമായ
ഒരുപാട് പാഠങ്ങളുമായി
ഓരോ ജീവിതാനുഭവവും
നിനക്കു മുമ്പിൽ
വരുന്നു.
അതിൽനിന്നും
നല്ലതു പഠിക്കുക.


Popular Posts