ഭയവും അലസതയും.my diary.khaleelshamras

നിന്റെ
സംതൃപ്തകരവും
വിജയകരവുമായ
ജീവിതത്തിനു മുന്നിൽ
നിലനിൽക്കുന്ന രണ്ട് തടസ്സങ്ങൾ
ഭയവും അലസതയുമാണ്.
രണ്ടും നിന്റെ
സ്വയം സൃഷ്ടികളാണ്.


Popular Posts