ചിന്താ വൈകല്യങ്ങൾ.my diary.khaleelshamras

നിന്റെ ചിന്താ
വൈകല്യങ്ങളാണ്
നീ അനുഭവിക്കുന്ന
മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ.
നല്ല മാനസികാവസ്ഥ
പുലരണമെങ്കിൽ
ചിന്താ വൈകല്യങ്ങളെ
ചികിൽസിക്കണം.


Popular Posts