സമ്മർദ്ദാവസ്ഥ.my diary.khaleelshamras

സ്വതന്ത്രമായി
ജീവിക്കുക.
നല്ല വിഷയങ്ങളിൽ
പോലും
അമിത സമ്മർദ്ദം
പാടില്ല.
സമർദ്ദം
വിഷയമല്ല
മറിച്ച് സമ്മർദ്ദാവസ്ഥയാണ്
അപകടം.


Popular Posts