അവലോകനം.my diary.khaleelshamras

ഓരോ ദിവസത്തെയുയും കുറിച്ച് അവലോകനം നടത്തുക.
നേടിയ നേട്ടങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുക.
പോരായ്മകളെ
പരിഹരിക്കുക.
എന്നിട്ട് അതിമനോഹരമായ
ഒരു പുതിയ സമയം സൃഷ്ടിക്കുക.


Popular Posts