മറ്റൊരാളായി നിന്നെ നിരീക്ഷിക്കുക .my diary.khaleelshamras

മറ്റൊരാളായി
നിന്റെ
ജീവിതത്തെ
നിരീക്ഷിക്കുക.
നീയിപ്പോൾ
അനുഭവിക്കുന്ന
ജീവിതവും
മറ്റാരാളിലൂടെ
കണ്ട ജീവിതവും
തികച്ചും വ്യത്യസ്ഥമായിരിക്കും.


Popular Posts