സംതൃപ്തകരമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ.my diary.khaleelshamras

ജീവിതതത്തിൽ
അടുക്കും ചിട്ടയും
ലക്ഷ്യബോധവും
ആത്മബോധവും
വേണം.
അതൊക്കെയുണ്ടാവുമ്പോഴേ
സംതൃപതകരമായ
ജീവിതം
കാഴ്ച്ചവെക്കാനാവുള്ളു.


Popular Posts