വ്യക്തികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ:my diary.khaleelshamras

വ്യക്തികളുടെ
പ്രശ്നങ്ങൾ
ആ വ്യക്തികളുമായി മാത്രം
ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്.
മറ്റുള്ളവരുമായി
ബന്ധപ്പെടുത്തരുത് .
പൊതുവൽക്കരിക്കരുത്.
വളച്ചൊടിക്കരുത്.


Popular Posts