മാതൃകാ ജീവിതം.my diary.

മാതൃകാ ജീവിതം നയിക്കാൻ
മറ്റുള്ളവരോട് അഭ്യർഥിക്കാനുള്ളതല്ല.
മറിച്ച് അത്
സ്വയം ജീവിച്ച് കാണിച്ചുകൊടുക്കാനുള്ളതാണ്.


Popular Posts