നീയെന്ന യാഥാർഥ്യം. My diary.khaleelshanras

ആറ്റങ്ങളും കോശങ്ങളും
അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും
എല്ലാം അടങ്ങിയ ഒരു
പരമ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്
നീയെന്ന സത്യം .
അനന്ത വിശാലമായ
ഒരു ബോധമാണ് നീ.
പക്ഷെ പലപ്പോഴും
ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ
നിനക്ക് കേവലം
സങ്കൽപ്പങ്ങളാണ് .
ഉറപ്പില്ലാത്ത സങ്കൽപങ്ങൾ .
അതുകൊണ്ടാണ് അർത്ഥശൂന്യവും സമാധാനമില്ലാത്തതുമായ
ഒരു ജീവിതം ജീവിച്ചുപോവുന്നത്.


Popular Posts