സ്വയം സംസാരം.my diary.khaleelshamras

മരണമല്ല അപകടം.
മറിച്ച് നിന്റെ
ചിന്തകളിൽ
ഒരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ
ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി
വാഴുന്ന സ്വയം
സംസാരങ്ങളാണ്
അപകടം.
ബോധപൂർവ്വം
അവയെ നിരീക്ഷിക്കുക,
നിയന്ത്രിക്കുക
പകരം നല്ല ചിന്തകൾ
കൊണ്ട്
നിന്റെ സ്വയം സംസാരത്തെ
അലങ്കരിക്കുക.


Popular Posts