നല്ല ശീലങ്ങളുടെ പരിശീലനക്കളരി. My diary.khaleelshamras

നല്ല ശീലങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ആവുന്നതുവരെ
സ്ഥിരമായി
പരിശീലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക.
ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ
ചുവടുവെപ്പുകളും
വലിയ ആഘോഷമാക്കുക.
അവ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി
കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ
പുതിയ പുതിയ
നല്ല ശീലങ്ങൾ
പരിശീലിക്കാൻ തുടങ്ങുക.


Popular Posts