പ്രതികരണം നന്മ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ആവരുത്.my diary.khaleelshamras

നിന്റെ ആത്മപ്രതികരണവും
സാമൂഹിക പ്രതികരണവും
ഒരിക്കലും സ്വന്തം നന്മകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്
ആവരുത്.
മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താനും ആവരുത്.
നീയും മറ്റു മനുഷ്യരും
അനുഭവിക്കുന്ന മനസ്സമാധാനമാണ്
ഏറ്റവും വലിയ നന്മ.


Popular Posts