പരിശ്രമിക്കാനുള്ള മടി.my diary.khaleelshamras

സ്ഥിരമായി
ഒരു നല്ല ശീലം
രൂപപ്പെടണമെങ്കിൽ
ആത്മാർത്ഥമായ
പരിശ്രമം വേണം.
പലപ്പോഴും
പരിശ്രമിക്കാനുള്ള
മടിയാണ്
ശീലങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനു
മുന്നിലെ തടസ്സം.


Popular Posts