സംഭവങ്ങളെ വ്യക്തിപരം ആക്കരുത്. My diary.khaleelshamras

ഈ ഭൂമിയിൽ
നടക്കുന്ന
ഒരു സംഭവത്തേയും
നീ വ്യക്തിപരമായി
എടുക്കാതിരിക്കുക.
അവരെ വ്യക്തിപരമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ്
അത് ഒരു മാനസികാവസ്ഥയായി
നിന്നിൽ പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.


Popular Posts