കോമാളിത്തരം കണ്ട് പേടിക്കരുത്.my diary.khaleelshamras

പലപ്പോഴും
മറ്റുള്ളവർ
തങ്ങളുടെ ജീവിതമാവുന്ന
സർക്കസിൽ
തട്ടിക്കൂട്ടുന്ന
കോമാളിത്തരങ്ങൾ കണ്ടാണ്
നീ പേടിച്ചു വിറക്കുന്നത്.
അത്തരം കോപ്രായങ്ങൾ കണ്ട്
പിടിക്കുന്നതിനു പകരം
പൊട്ടിച്ചിരിക്കാൻ പഠിക്കുക.
അതോടെ ജീവിതം സന്തോഷകരമാവും.


Popular Posts