ആത്മ സംതൃപ്തി.my diary.khaleelshamras

ആത്മ നിയന്ത്രണം
നഷ്ടപ്പെടാതെ
നോക്കുക.
ഞാനാരാണ് എന്ന
ആത്മബോധം
വ്യക്തമായി അറിയുക.
നിന്റെ ബോധത്തെ
എന്തിലേക്ക്
കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു
എന്നതിലാണ്
നിന്റെ ജീവിത സംതൃപ്തി.
സംതൃപ്തി നഷ്ടപ്പെടുന്ന
രീതിയിൽ
അവയെ ശ്രദ്ധ
ചെലുത്താതിരിക്കുക.


Popular Posts