മരണത്തിനും മരണത്തിനുമിടയിലെ ഈയൊരു നിമിഷം.my diary.khaleelshamras

നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആയുസ്സ്
ഈ ഒരു നിമിഷം മാത്രമാണ്.
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിന്റെ
അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും
മരണമാണ്.
നടന്നുകഴിഞ്ഞ മരണവും
നടക്കാൻ പോവുന്ന  മരണവും.
മരങ്ങൾക്കിടയിലെ ഈ
ഒരു നിമിഷത്തിൽ
സംതൃപ്തികരമായ ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കുക.


Popular Posts