അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ.my diary.khaleelshamras

മറ്റുള്ളവരുടെ
അഭിപ്രായങ്ങളെ,
പ്രതികരണങ്ങളെ
നീയുമായി
ബന്ധപ്പെടുത്താതിരിക്കുക.
ബന്ധപ്പെടുത്തിയാൽ
അത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാവും. 
പക്ഷെ അറിവിന്റെ
മറ്റൊരു മേഖലകളിലേക്ക്
അവർ തുറന്നുതരുന്ന
വാതിൽ
കൊട്ടിയടക്കാതിരിക്കുക.


Popular Posts