പ്രധാനപ്പെട്ടതിൽ ജീവിതം കേന്ദ്രീകരിക്കുക .my diary.khaleelshamras

ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും
മൂല്യമുള്ളതും
സംതൃപ്തി നൽകിയതുമായ
കാര്യങ്ങളിൽ
ജീവിതം
കേന്ദ്രീകരിക്കുക.
ജീവിതത്തിലെ
ചെറിയൊരു
നിമിഷത്തിൽ പോലും
വലിയ സംതൃപ്തി
സൃഷ്ടിക്കാൻ
അതിലൂടെ കഴിയും.


Popular Posts