യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക്.my diary.khaleelshamras

ഇപ്പോൾ
നീയെവിടെ നിൽക്കുന്നു?
എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു?
എങ്ങിനെ ശ്വസിക്കുന്നു.
നിരീക്ഷിക്കുക.
അതാണ് നിന്റെ
ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യം.
ഇടക്കിടെ
നിന്റെ യഥാർത്ഥ്യത്തെ
തിരിച്ചറിയുക.
അതിൽ സംതൃപ്തനാവുക.
അതിലെ
വേണ്ടാത്തരങ്ങളെ
അവഗണിക്കുകയും
ചെയ്യുക.


Popular Posts