വിശ്വാസം വിലയിരുത്തേണ്ടത്.my diary.khaleelshamras

മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ വസന്തമാണ്
വിശ്വാസം.
ശാന്തിയും സമാധാനവും സ്നേഹവും
അറിവും
ക്ഷമയും
എല്ലാ നന്മകളും നിറഞ്ഞ വസന്തകാലം.
അതിന്റെ സുഖം അതുള്ള
ഓരോ മനുഷ്യനും
സ്വയം അനുഭവിക്കുന്നു.
അല്ലാതെ
ഒരാളുടെ വേഷവിധാനങ്ങളും
വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംസാരങ്ങളും
കണ്ടും കേട്ടും
വിലയിരുത്തേണ്ട ഒന്നല്ല .


Popular Posts