തീരുമാനങ്ങൾ.my diary.khaleelshamras

നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ
എടുക്കുക.
അവയെ
പ്രവർത്തിയിലേക്ക്
കൊണ്ട് വരിക.
തീരുമാനങ്ങൾ
എടുത്ത അതേ
നിമിഷം
പ്രവർത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക.
ആദ്യചുവടുവെപ്പിനെ
നന്നായി പ്രശംസിക്കുക.
പ്രവർത്തി
പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട
അവസ്ഥയിൽ
അവയെ
ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുക.
എന്നിട്ട്
അത് മുന്നിൽ കണ്ട്
സംതൃപ്തിയോടെ
മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക.


Popular Posts