നല്ല വിശ്വാസം.my diary.khaleelshamras

നല്ല മൂല്യങ്ങൾ
നല്ല വിശ്വാസത്തിൽ
നിന്നും രൂപപ്പെടുന്നു.
ഒരിക്കലും
വിശ്വാസമോ
മൂല്യങ്ങളോ
നിന്നെ
മറ്റു മനുഷ്യരുടേയും
സംഘത്തിനേറെയോ
അടിമയാക്കാനുള്ളതല്ല.
അത് നിനക്ക്
നൽകേണ്ടത്
സ്വാതന്ത്യമാണ്.
ഉള്ളിൽ അനുഭവിക്കുന്ന
സമാധാനമെന്ന
സ്വാതന്ത്ര്യം.


Popular Posts