ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ.my diary.khaleelshamras

ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ
നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ
ഉള്ളിലെ
സമാധാനം
നഷ്ടപ്പെടാതെ
സൂക്ഷിക്കലാണ്
നിന്റെ ബാധ്യത.
അല്ലാതെ
ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ
പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കലല്ല.


Popular Posts