നിന്നെ അറിയുന്ന നീ.my diary.khaleelshamras

നിന്നെ നീ കാണുന്നില്ല
എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ
നിന്നെ കാണുന്നു.
പക്ഷെ നിന്നെ
മറ്റുള്ളവർ അറിയുന്നില്ല.
നീ മാത്രം
നിന്നെ അറിയുന്നു.
പക്ഷെ പലപ്പോഴായി
ആ അറിവ്
നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു.
നീ അനുഭവിക്കുന്ന
അസ്വസ്ഥതകൾ
ആ അറിവ്
നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ
പ്രതിഫലനങ്ങളാണ്.


Popular Posts