തലക്കുള്ളിൽ ആണ് പ്രശ്നങ്ങൾ.my diary.khaleelshamras

നിന്റെ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ
തിയേറ്ററിൽ
അരങ്ങേറുന്ന
ഭീകര ചിത്രങ്ങളെ നോക്കിയാണ്
പലപ്പോഴും
ഈ ലോകം പ്രതിസന്ധിയിലാണ്
എന്ന് നീ വിലയിരുത്തുന്നത്.
ഈയൊരു വിലയിരുത്തൽ
പലപ്പോഴും
നിന്റെ ഉള്ളിലെ
പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും
നിന്നെ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്നു.
പുറത്തെ ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക്
എന്റെ ശ്രദ്ധയെ തിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു.
അധികാരി വർഗ്ഗങ്ങളും
മീഡിയകളും
ഇതിനെ
ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.


Popular Posts