സത്യമറിയാതെ വിമർശിക്കുന്നവർ.my diary.khaleelshamras

ശരി എന്തെന്നറിയാതെ,
അറിയാൻ ശ്രമിക്കാതെ
വിമർശിക്കുന്നവർ.
വിമർശിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ
വൈകാരിക മാലിന്യങ്ങൾ
ഭക്ഷിക്കുന്നവരാണ്.
അവരുമായുള്ള
ആശയവിനിമയം ആവുന്ന സൽക്കാരത്തിൽ നിന്നും
വിഭവങ്ങൾ
എടുത്ത് ഭക്ഷിക്കാതിരിക്കുക.


Popular Posts