ഭാവിയിൽ നിന്നും ഈ നിമിഷത്തിലേക്ക്.my diary.khaleelshamras

നിമിഷത്തിലേക്ക് നിന്റെ
ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കാതെ,
ഭാവിയിൽ നിന്ന്
ഈയൊരു നിമിഷത്തിലേക്ക് നോക്കുക.
ഒരു നിമിഷത്തെ നിരീക്ഷിക്കുക,
ശബ്ദങ്ങൾ ശ്രവിക്കുക.
വികാരങ്ങൾ അറിയുക.
നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ
എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക.
എന്നിട്ട് ഉചിതമായ
പരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാവുക


Popular Posts