നല്ല മനുഷ്യൻ.my diary.khaleelshamras

നല്ല മനുഷ്യൻ
സ്നേഹിക്കാനും
കരുണ ചെയ്യാനും
മാത്രം അറിയുന്നവനാണ്.
മനസ്സു നിറയെ
സമാധാനം
നിറഞ്ഞവനും
അത് വാക്കുകളിലൂടെയും
പ്രവർത്തികളിലൂടെയും
മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്ന്
കൊടുക്കുന്നവനുമാണ്.
നല്ല മനുഷ്യൻ
നല്ലൊരു ശ്രോദ്ധാവാണ്.
ക്ഷമ കൈകൊള്ളുന്നവനും
തന്റെ വൈകാരിക
മനസ്സിന്റെ
പ്രകോപനങ്ങളിൽ
വീണു പോവാത്തവനുമാണ്.


Popular Posts