ഉറക്കമെന്ന ഊർജ്ജ ശേഖരണം.my diary.khaleelshamras

ഉറക്കം
ഊർജ്ജ ശേഖരണമാണ്.
നല്ലൊരു ദിവസം
സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഊർജ്ജം.
നന്നായി ചിന്തിക്കാനും,
നല്ല വികാരങ്ങൾക്ക്
മനസ്സിൽ വാഴാനും
കരുത്തു നൽകുന്ന ഊർജ്ജം.


Popular Posts